Przejdź do treści
top_1
top_2
top_3
top_4
Przejdź do stopki

Ratwonik Wodny

Treść

 

Szkolenie ratowników wodnych w Gorlickim WODNYM OCHOTNICZYM POGOTOWIU RATUNKOWYM

Szkolenie ratowników wodnych prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz PROGRAMEM SZKOLENIA ratowników wodnych wprowadzonym do użytku przez Gorlickie WOPR , podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego. Szkolenie realizuje przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla szkolenia ratowników wodnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 rozporządzenia MSW.

Termin najbliższego szkolenia: 24 czerwiec- 1 lipiec 2023

Weryfikacja dokumentów oraz dokonywanie wpłat za szkolenie w dniu 23.06.2023 od godz. 17:00 do 20:00 na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce.

Harmonogram kursu:

 • 24 – 25.06.2023r w godzinach 8-16 zajęcia będą prowadzone na basenie OSiR w Gorlicach (ul.Sportowa).
 • 26.06 – 30.06.2023r w godzinach 7-20 zajęcia będą prowadzone na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce.

Egzamin końcowy odbędzie się w dniu 1.07.2023 na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce oraz na basenie OSiR w Gorlicach.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.

Zgłoszenia na szkolenie proszę przesyłać na adres email: wopr.gorlice@interia.pl

(Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu)

Szczegółowe informacje nt. szkolenia pod nr telefonu 501 440 924

 

Koszt szkolenia:

Opłata za

Osoby bez kompetencji w ratownictwie wodnym wstępujący do Gorlickiego WOPR

Członkowie WOPR posiadający stopień organizacyjny Młodszy Ratownik  WOPR

Członkowie WOPR posiadający stopień organizacyjny Ratownik  WOPR

Wpisowe na szkolenie

800

520

280

Składka członkowska

70

-

-

Legitymacja

20

-

-

Ubezpieczenie od NNW

-

-

-

Karta identyfikacyjna członka WOPR

20

20*1

20*1

Zaświadczenie

50

50

50

Egzamin/nadanie stopnia

100

100

100

RAZEM

1060

690

450

*1dotyczy osób nie posiadających karty identyfikacyjnej członka WOPR

 

Wymagania formalne:

 1. Uczestnik szkolenia musi mieć ukończony 16 rok życia i przystępując do zajęć ma posiadać:
  1. specjalną kartę pływacką;
  2. legitymację członka Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z opłaconymi składkami na dany rok kalendarzowy;
  3. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia zajęć w trakcie kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa  jej opiekun prawny) (do pobrania poniżej) ;
  4. indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW. Ubezpieczenie od NW dokonuje uczestnik kursu we własnym zakresie;
  5. pisemną zgodę na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; (do pobrania poniżej)
  6. 3 zdjęcia legitymacyjne - dla nowych członków WOPR lub 1 zdjęcie legitymacyjne - dla członków WOPR (zdjęcia w formacie 35x45mm)

2. Przystępujący do szkolenia wpisany jest na listę uczestników po podpisaniu regulaminu kursu (w imieniu osoby niepełnoletniej podpis składa opiekun prawny).

3. Uczestnik szkolenia zalicza sprawdzian wstępny praktyczny, na który składają się: przepłynięcie dystansu 75 metrów bez zatrzymania, trzema stylami (kraulem, żabką, na plecach; każdym z nich po 25 metrów) oraz przepłynięcie 15 metrów pod lustrem wody.

 

53216