Przejdź do treści
top_1
top_2
top_3
top_4
Przejdź do stopki

Młodszy Ratownik WOPR

Treść

 

Młodszy Ratownik WOPR - kurs przygotowujący do szkolenia ratowników wodnych w GORLICKIM WODNYM OCHOTNICZYM POGOTOWIU RATUNKOWYM

Kurs MŁODSZY RATOWNIK WOPR jest szkoleniem organizacyjnym w Gorlickim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Oferta programowa kursu przeznaczona jest w szczególności dla młodzieży szkolnej, w wieku od 12 lat. Kurs jest pierwszym elementem edukacji z zakresu technik ratownictwa wodnego i ma na celu zachęcić i przygotować młodzież szkolną do uczestnictwa w szkoleniu ratownika wodnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla kursu MŁODSZY RATOWNIK WOPR są zgodnie z uchwałami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wytycznymi International Life Saving Federation- organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratownika wodnego.

Termin najbliższego kursu: 24 – 26 czerwiec 2023

Weryfikacja dokumentów w dniu 23.06.2023 od godz. 17:00 do 20:00 na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce.

Harmonogram kursu:

 • 24 – 25.06.2023r w godzinach 8-16 zajęcia będą prowadzone na basenie OSiR w Gorlicach (ul.Sportowa).
 • 26.06.2023r w godzinach 7-12 zajęcia będą prowadzone na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce.

Egzamin końcowy odbędzie się w dniu 26.06.2023 na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.

Zgłoszenia na szkolenie zawierające Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, proszę przesyłać na adres email: wopr.gorlice@interia.pl

Szczegółowe informacje nt. szkolenia pod nr telefonu 501 440 924

Koszt kursu: 390,-PLN

Opłata zawiera: wpisowe za kurs 280,-PLN + legitymacja 20,-PLN + 20,-PLN karta identyfikacyjna członka WOPR + 70,-PLN składka członkowska.

Wymagania formalne:

 1. Uczestnik kursu musi mieć ukończony 12 rok życia i przystępując do zajęć ma posiadać:
  1. kartę pływacką;
  2. legitymację członka Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z opłaconymi składkami na dany rok kalendarzowy;
  3. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia zajęć w trakcie kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa  jej opiekun prawny) (do pobrania poniżej);
  4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa  jej opiekun prawny) (do pobrania poniżej);
  5. indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW. Ubezpieczenie od NW dokonuje uczestnik kursu we własnym zakresie;
  6. pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; (do pobrania poniżej)
  7. 3 zdjęcia legitymacyjne (35x45mm)

2. Przystępujący do kursu wpisany jest na listę uczestników po podpisaniu regulaminu kursu (w imieniu osoby niepełnoletniej podpis składa opiekun prawny).

53216