Przejdź do treści
top_1_789
top_2_789
top_3_789
top_4_789
Przejdź do stopki

Polityka prywatności

Treść

Klauzula informacyjna dla członków stowarzyszenia
1. Administrator danych
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gorlickie Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ( dalej jako: GWOPR), Stanica WOPR w Klimkówce ,
38-312 Ropa, NIP 7381836873, REGON: 491989051, tel. 501440924, adres e-mail:
wopr.gorlice@interia.pl
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
prosimy kontaktować się korzystając z danych wskazanych powyżej.
2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe prowadzone będzie w następujących celach:
- realizacji zadań statutowych stowarzyszenia;
- ewidencji członków stowarzyszenia ;
- wypełniania obowiązków nałożonych na administratora danych osobowych przez
obowiązujące przepisy prawa;
- realizacji szkoleń oraz czynności związanych z członkostwem w GWOPR
Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO 1 (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy lub podjęcie działań niezbędnych dla zawarcia
i wykonania umowy);
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, ustalenie,
zabezpieczenie, obrona i dochodzenie roszczeń w ramach prowadzonej działalności
statutowej).
3. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana w w/w celach jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów,
dla których zostaną zebrane.
4. Prawa
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu w stosunku do danych
osobowych, których podanie jest dobrowolne, cofnięcie zgody na ich przetwarzanie w
dowolnym momencie.
Jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzający dane naruszy przepisy, ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
5. Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów oraz
przez okres wynikający z przepisów prawa.
6. Zasady przekazywania danych innym podmiotom
Pani/Pana dane osobowe powierzać będziemy wyłącznie podmiotom świadczącym na naszą
rzecz usługi, tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie administratora,
a także udostępniać podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.


1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

56107