Przejdź do treści
top_1
top_2
top_3
top_4
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://www.gwopr.ropa.iap.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Udogodnienia:

- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
- możliwość powiększenia liter na stronie internetowej
- nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych
- informacja o GWOPR w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

Wyłączenia:

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej .
Poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla GWOPR-u.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-31

Data aktualizacji deklaracji: 2022-08-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Daniel Korzeń

E-mail osoby kontaktowej: wopr.gorlice@interia.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 501440924

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: .

Adres organu odwoławczego: .

Adres e-mail organu odwoławczego: .

Telefon organu odwoławczego: .

Dostępność architektoniczna

Stanica WOPR w Klimkówce
Klimkówka
38-312 Ropa

 • do budynku prowadzą 2 wejścia: pierwsze główne, drugie - gospodarcze,

 • po lewej stronie od wejścia głównego mieści się podjazd dla wózków inwalidzkich,
  w drzwiach wejściowych znajduje się próg, który umieszczony jest na wysokości
  ok. 2 cm, po prawej stronie drzwi wejściowych zamontowany jest domofon,

 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

 • teren, na którym znajduje się budynek nie jest ogrodzony,

 • obsługa stron – Dyżurka - znajduje się na parterze, na końcu korytarza po lewej stronie, można w niej w sposób głosowy uzyskać informację o rozkładzie pomieszczeń w budynku,

 • dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze budynku,

 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,

 • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób
  z niepełnosprawnością ruchu,

 • w budynku jest pętla indukcyjna,

 • w budynku są oznaczenia w alfabecie Braill’a,

 • dla osób z niepełnosprawnością wzroku istnieje możliwość wydruku dokumentów większą lub kontrastową czcionką,

 • w przypadku osób z dysfunkcją słuchu, GWOPR nie umożliwia skorzystania
  z pomocy tłumacza języka migowego, w tym on – line.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku Stanicy GWOPR znajduje Dyżurka, gdzie w sposób głosowy można uzyskać informację o rozkładzie pomieszczeń.

Przy wejściu znajduje się domofon.

Budynek oznakowany jest tablicami informacyjnymi w języku Braill’a, w budynku jest pętla indukcyjna.

Stanica zapewnia wstęp do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.

W przypadku ogłoszenia ewakuacji budynku Stanicy funkcjonuje system ostrzegania pożarowego z sygnalizacją dźwiękową, sygnalizacja alarmowa.

W celu sygnalizacji alarmu wykorzystywane jest megafon nagłaśniający.

Na stronie internetowej GWOPR znajduje się informacja o zakresie działalności GWOPR w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.

 

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

53216