Przejdź do treści
top_1
top_2
top_3
top_4
Przejdź do stopki

Statut GWOPR

Treść

 

S T A T U T

 

GORLICKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z SIEDZIBĄ W

KLIMKÓWCE

(tekst jednolity na dzień 13 grudnia 2014 r.)

 

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.
 


§1

 1. Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zwane dalej "Gorlickie   WOPR" działa na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2012 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o sporcie, ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych przepisów z zakresu ratownictwa wodnego i na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Gorlickie WOPR posiada osobowość prawną.

§2

 1. Terenem działania Gorlickiego WOPR jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności: powiat gorlicki.
 2. Siedzibą władz jest Klimkówka, Gmina Ropa.
 3. Gorlickie WOPR zostało powołane na czas nie określony.

§3

 1. Gorlickie WOPR opiera swoją działalność przede wszystkim na nieodpłatnej pracy członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§4

 1. Gorlickie WOPR realizując zadania statutowe może łączyć się w związki stowarzyszeń.

 

 1. Gorlickie WOPR współpracuje z krajowymi, zagranicznymi, międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji.

§5

 1. Gorlickie WOPR używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: "Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Klimkówce Gmina Ropa", w środku znajduje się równoramienny krzyż na tle kotwicy.
 2. Gorlickie WOPR używa odznak członkowskich WOPR i ma prawo posiadania sztandaru organizacyjnego.

§6

 1. Gorlickie WOPR realizując zadania statutowe może wchodzić w struktury istniejących systemów bezpieczeństwa ratownictwa i ochrony ludności, na zasadach określonych w przepisach właściwych dla ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego.

Rozdział II

Cele i sposoby działania.

§7

 1. Sferą działań publicznych (celem działania) Gorlickiego WOPR jest czuwanie nad bezpieczeństwem ludzi na wodach a w szczególności:

1/ organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach,

2/ pobudzanie i rozwijanie wszelkich działań, zmierzających do zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z akwenów w celach rekreacyjnych i sportowych,

3/ upowszechnianie umiejętności pływania, ratowania tonących i bezpiecznego korzystania z wypoczynku nad wodą,

4/ popularyzowanie zasad ochrony ekologicznej wód śródlądowych i otaczającej jej przyrody,

5/ popularyzacja i upowszechnianie właściwego zachowania się w czasie zdarzeń losowych oraz umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom tych zdarzeń.

 

§8

 

 1. Gorlickie WOPR realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. skupianie w swojej organizacji osób fizycznych i prawnych zainteresowanych działalnością, na rzecz bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodzie,
 2. prowadzenie działalności profilaktycznej, zmierzającej do zmniejszenia liczby nieszczęśliwych wypadków na wodzie
 3. naukę pływania i przeprowadzenie egzaminów na karty pływackie,
 4. propagowanie znajomości przepisów obowiązujących na wodach i obiektach przy wodnych oraz prowadzanie społecznej kontroli przestrzegania tych przepisów,
 5. prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego,
 6. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego, policją, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością w zakresie bezpieczeństwa na wodzie, a także z producentami wodnego sprzętu ratowniczego,
 7. organizowanie drużyn Gorlickiego WOPR nad wodami, czuwających na powierzonym im terenie nad bezpieczeństwem osób korzystających z wody,
 8. prowadzanie szkolenia i działalności wychowawczej wśród członków, zmierzającej do stałego podnoszenia kwalifikacji w ratownictwie wodnym, ochrony wód i przyrody, a także ich poziomu moralnego i etycznego,
 9. kontrolowanie warunków bezpieczeństwa osób kąpiących się w miejscach wyznaczonych oraz uprawiających sporty wodne i stwierdzenie zagrożeń na swoim terenie działania,
 10. wydawanie ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa na wodach na swoim terenie działania,
 11. występowanie do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, położonych nad wodą o usunięcie stwierdzonych zagrożeń lub o wstrzymanie eksploatacji,
 12. występowanie do organów administracji samorządowej o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcia obiektów lub urządzeń,
 13. organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów i spotkań, imprez rekreacyjno-sportowych popularyzujących cele i zadania Gorlickiego WOPR,
 14. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

 

§9

 

 1. Gorlickie WOPR może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Gorlickiego WOPR służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 


Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki.


§10

 

 1. Członkami Gorlickiego WOPR mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

 

§11

 

 1. Członkowie Gorlickiego WOPR dzielą się na:

 

1/ członków zwyczajnych,
2/ członków wspierających,
3/ członków honorowych,
4/ członków-uczestników.

 

 

 

 

 

 

§12

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Gorlickiego WOPR.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Gorlickiego WOPR, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela, który powinien być członkiem Gorlickiego WOPR.
 3. Członkiem Honorowym Gorlickiego WOPR może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla działalności Gorlickiego WOPR lub, która w inny, szczególny sposób wniosła zasługi dla idei ratownictwa wodnego.
 4. Prezesem Honorowym Gorlickiego WOPR może zostać osoba, która pełniła funkcję Prezesa Zarządu Gorlickiego WOPR przez okres co najmniej 5 lat, wniosła wybitny wkład w rozwój ratownictwa wodnego lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla stowarzyszenia.
 5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd,  na podstawie pisemnej deklaracji.
 6. Nadanie godności Członka Honorowego Gorlickiego WOPR oraz Honorowego Prezesa Gorlickiego WOPR, następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Gorlickiego WOPR, na wniosek Zarządu Gorlickiego WOPR lub co najmniej 1/3 delegatów.
 7. Członkowie Honorowi Gorlickiego WOPR oraz Honorowi Prezesi Gorlickiego WOPR zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
 8. Za szczególne zasługi dla Gorlickiego WOPR osoba fizyczna lub prawna może zostać wyróżniona medalem "Za zasługi dla Gorlickiego WOPR" Zasady przyznawania medalu oraz jego wzór ustala Zarząd Gorlickiego WOPR.
 9. Prezes Honorowy Gorlickiego WOPR ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Gorlickiego WOPR.

 

§13

 

 1. Małoletni, po ukończeniu 12 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Gorlickiego WOPR jako członkowie-uczestnicy bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Gorlickiego WOPR.

 

 

§14

 

1.  Członek zwyczajny ma prawo:

 

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Gorlickiego WOPR,
 2. brania udziału w pracach, szkoleniu i imprezach oraz korzystania z wszelkich urządzeń Gorlickiego WOPR na zasadach określonych przez odpowiedni organ władzy Gorlickiego WOPR,
 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Gorlickiego WOPR,
 4. korzystania z pomocy władz w zakresie realizacji zadań statutowych,
 5. noszenia odznaki organizacyjnej, korzystania ze znaków i bandery Gorlickiego WOPR,
 6. reprezentowania Gorlickiego WOPR na imprezach i zawodach,
 7. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków.

 

 

 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 

 1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Gorlickiego WOPR,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Gorlickiego WOPR,
 3. przestrzegania zasad etyki i strzeżenia honoru i dobrego imienia członka Gorlickiego WOPR jako organizacji chroniącej życie ludzkie,
 4. regularnego opłacania rocznych składek członkowskich w wysokości ustalanej uchwałą Zarządu Gorlickiego WOPR,
 5. warunkiem uzyskania uprawnienia do pracy ( ważność legitymacji ) jest przepracowanie minimum jednego weekendowego (piątek, sobota,  niedziela) dyżuru społecznego na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce.

§15

 

 1. Członek wspierający posiada prawa określone w §14 ust.1 pkt 2-7.
 2. Członek wspierający ma prawo uczestnictwa z głosem doradczym w statutowych władzach Gorlickiego WOPR.
 3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz.
   

§16

 

 1. Członkostwo w Gorlickim WOPR ustaje na skutek:

 

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Gorlickiego WOPR, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres co najmniej 24 miesięcy, skreślenie następuje za powiadomieniem członka Gorlickiego WOPR, przez Zarząd Gorlickiego WOPR w jednej z następującej form: listownie drogą mailowym (za uprzednim podaniem adresu e-mail), poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gorlickiego WOPR ze wskazaniem numeru legitymacji członka skreślonego z listy,
 4. wykluczenie członka z powodu działania na szkodę Gorlickiego WOPR oraz nie przestrzegania uchwał lub innych obowiązujących przepisów,

 

 1. Utrata członkostwa Gorlickiego WOPR jest równoznaczna z utratą pełnionych funkcji w Gorlickim WOPR oraz  posiadanych uprawnień organizacyjnych Gorlickiego WOPR.
 2. Przywrócenie członkostwa i uprawnień Gorlickiego WOPR, utraconych z ust. 1 pkt 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu Gorlickiego WOPR.

 

Rozdział IV

 

Władze


§17

 

 1. Władzami Gorlickiego WOPR są:

 

1/ Walne Zebranie Członków,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna,

 

 1. Walne Zebranie Członków może być zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów.
 2. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa regulamin uchwalony każdorazowo przez Zarząd.
 3. Delegaci zachowują mandat na czas kadencji.


§18

 

 1. Kadencja wszystkich władz Gorlickiego WOPR trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Zebrania, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania (kworum). Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały władz Gorlickiego WOPR, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

§19

 

 1. W razie zmniejszenia się liczby członków władz Gorlickiego WOPR wymienionych w §17 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/2 składu osobowego organu.

 

Walne Zebranie Członków.

 

§20

 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym: członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
  1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków za pomocą strony internetowej Gorlickiego WOPR co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
  2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają:

 

 1. w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków (delegatów),
 2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawionych do głosowania.

 

 

§21

 

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się co 5 lat w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członek.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbywać w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na umotywowane żądanie, co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych.

 

 1. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego żądania Zarządowi.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§22

 

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 

 1. określenie kierunków działania Gorlickiego WOPR,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. wybór i odwoływanie członków władz Gorlickiego WOPR,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Gorlickiego WOPR i udzielanie im absolutorium,
 5. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Gorlickiego WOPR lub jego władze,
 6. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwal Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Gorlickiego WOPR i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwały w innych sprawach wniesionych pod obrady,

 

 

 

Zarząd

 

§23

 

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Gorlickiego WOPR, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z  7-11 członków.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie  5 osób, w tym Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika, o ile Zarząd nie postanowi inaczej.
 4. Prezydium kieruje działalnością Gorlickiego WOPR w okresie między posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.
 5. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Prezydium, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów i podlegają przedstawieniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 6. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy  w roku.
 8. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co trzy miesiące.
 9. Członkowie Zarządu, którzy nie biorą udziału w jego pracach, opuścili 3-krotnie bez usprawiedliwienia jego posiedzenia, mogą być przez Zarząd zwolnieni z jego składu.
 10. Powoływanie Komisji Dyscyplinarnej nastąpi w razie konieczności rozpatrzenia nagannego postępowania członków Gorlickiego WOPR, o ile nie dotyczy to członków Zarządu.

 

1/ Komisja Dyscyplinarna może wymierzać kary upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członka, zawieszać prawo do posiadania stopnia ratowniczego oraz wykluczenia z Gorlickiego WOPR,

2/ Komisja Dyscyplinarna przedkłada orzeczone kary do zatwierdzenia  Zarządowi Gorlickiego WOPR.

 1. Wybór przedstawicieli (delegatów) do innych współpracujących  organizacji, instytucji  i stowarzyszeń, którego członkiem jest Gorlickie WOPR.

 

§24

 

 1. Od decyzji Zarządu Gorlickiego WOPR, który zatwierdził orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej  przysługuje odwołanie w okresie 30 dni od daty powiadomienia do Walnego Zebrania Członków Gorlickiego WOPR. Nie dotyczy to osób których członkostwo ustaje na podstawie zalegania w płaceniu składek członkowskich.
 2. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje wykonania decyzji, chyba że Zarząd postanowi inaczej.

 

§25

 

 1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 

 1. reprezentowanie Gorlickiego WOPR na zewnątrz,
 2. realizacja celów Gorlickiego WOPR oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. określanie szczegółowych kierunków działania,
 4. ustalanie budżetu i preliminarzy,
 5. powoływanie i rozwiązywanie drużyn oraz oddziałów,
 6. powoływanie komisji problemowych do różnych zagadnień działalności Gorlickiego WOPR i określanie ich zadań,
 7. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 8. sprawowanie zarządu majątkiem, zaciąganie zobowiązań w imieniu Gorlickiego WOPR,
 9. ustalanie wysokości rocznych składek członkowskich,
 10. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 11. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie), prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 13. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
 14. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 15. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 16. ustalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie Członków,
 17. podejmowanie decyzji w sprawach nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia w działalności statutowej,
 18. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, instytucji i stowarzyszeń.

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§26

 

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Gorlickiego WOPR powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością i nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza

§27

 

 1. Do zakresu działania i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Gorlickiego WOPR ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania nadzwyczajnego posiedzenia zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalanym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków a udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§28

 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Gorlickiego WOPR, a w szczególności:

 

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podlegać z tytułu zatrudnienia,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 

 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej którzy nie biorą udziału w pracach Komisji bez usprawiedliwienia (opuścili trzykrotnie posiedzenie Komisji), mogą być przez Komisję zwolnieni z jej składu.

 

§29

 

 1. W przypadkach określanych w §27 ust. 1 pkt 3 Walne Zebranie Członków wino być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

 

 

 

 


 

Rozdział V

 

Struktura organizacyjna - organizacje terenowe

 

Drużyna

 

§30

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Gorlickiego WOPR jest drużyna, działająca na określonym akwenie lub terenie w składzie co najmniej 5 członków zwyczajnych, powoływana przez Zarząd Gorlickiego WOPR lub Zarząd Oddziału.
 2. Drużyna podlega bezpośrednio Zarządowi Gorlickiego WOPR, a w przypadku utworzenia na danym terenie Oddziału - Zarządowi Oddziału.
 3. Drużyny Gorlickiego WOPR mogą być tworzone przy organizacjach i instytucjach, które prowadzą działalność związaną z korzystaniem z akwenów.
 4. Drużyny mogą być tworzone dla spełnienia określanych zadań doraźnych lub stałych.
 5. Na czele drużyny stoi kierownik wybrany przez jej członków.
 6. Zasady działania drużyny określa regulamin uchwalony przez Zarząd Gorlickiego WOPR.

 

§31

 

 1. Do zadań drużyny należy:

 

 1. opieka nad konkretnym akwenem lub jego częścią,
 2. doskonalenie umiejętności ratowniczych członków,
 3. konserwacja i dbałość o sprzęt ratunkowy powierzony drużynie,
 4. organizowanie i prowadzenie egzaminów na kartę pływacką,
 5. prowadzenie nauki pływania i działalności profilaktycznej w różnych formach,
 6. wykonywanie innych zadań statutowych, dla których drużyna została powołana.


Oddział

 

§32

 

 1. Gorlickie WOPR może tworzyć oddziały terenowe, obejmujące swym działaniem określony akwen lub teren działania.
 2. Oddział może być utworzony, jeżeli skupia na danym terenie co najmniej 50 członków zwyczajnych.
 3. Decyzje o utworzeniu lub rozwiązaniu Oddziału podejmuje Zarząd.

 

§33

 

 1. Władzami Oddziału są:

 

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

2. Kadencja władz trwa 5 lat.

 

§34

 

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest z upływem kadencji, w terminie poprzedzającym o jeden miesiąc Walne Zebranie Członków.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane:

 

 1. na podstawie uchwały Zarządu,
 2. na podstawie uchwały Zarządu Oddziału,
 3. na żądanie 2/3 liczby członków Oddziału.
   
 1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział członkowie zwyczajni, należący do oddziału z głosem stanowiącym, inne osoby uczestniczące w Zebraniu mają głos doradczy.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków Oddziału o terminie i miejscu obrad co najmniej na 30 dni przed datą Walnego Zebrania za pomocą strony internetowej Gorlickiego WOPR.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji Zebrania.

 

§35

 

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 

 1. ocena działalności oddziału, jego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie im absolutorium,
 2. uchwalanie kierunków działania oddziału,
 3. wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Gorlickiego WOPR w przypadkach określonych w statucie i uchwale Zarządu Gorlickiego WOPR,
 5. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd lub członków Oddziału obecnych na Zebraniu.

 

§36

 

 1. Zarząd Oddziału w liczbie 3-5 osób jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału może wybrać ze swego grona Prezydium Zarządu Oddziału w składzie: prezes Zarządu Oddziału, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik.
 3. Zarząd Oddziału zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

 

§37

 

 1. Zarząd Oddziału kieruje swą działalnością statutową na swoim terenie.
 2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału lub powierzone przez Zarząd:

 

 1. ustalanie okresowych planów działania,
 2. tworzenie i rozwiązywanie drużyn na terenie działania Oddziału,
 3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
 4. zarządzanie majątkiem Oddziału na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Gorlickiego WOPR.

 

 1. Prezydium Zarządu Oddziału bieżąco kieruje działalnością Oddziału w okresie między posiedzeniami Zarządu.

 

§38

 

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 - 5 członków, w tym z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
 2. Do obowiązków i uprawnień Komisji Rewizyjnej Oddziału mają zastosowanie odpowiednie postanowienia  §27 i §28 Statutu.

 

§39

 

 1. Oddziały i drużyny nie mogą posiadać osobowości prawnej.

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

Majątek i fundusze

 

§40

 

 1. Majątek Gorlickiego WOPR stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§41

 

 1. Źródłami powstania majątku Gorlickiego WOPR są:

 

 1. składki członkowskie,
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu,
 3. dotacje,
 4. darowizny, zapisy, spadki,
 5. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
 6. zbiórki publiczne.

 

 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, są przechowywane na rachunku bankowym Gorlickiego WOPR.
 2. Składki członkowskie (roczne) powinny być wpłacane do końca III kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd.
 3. Gorlickie WOPR prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Majątek Gorlickiego WOPR nie może służyć do:

 

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań członków, członków organów lub pracowników Gorlickiego WOPR oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej "osobami bliskimi" zakaz ten obowiązuje także po ustaniu stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Gorlickiego WOPR oraz osobom im bliskim na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystania na rzecz członków, członków organów lub pracowników Gorlickiego WOPR oraz osobom im bliskim na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu działania i statutu Gorlickiego WOPR.

 

 1. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Gorlickiego WOPR oraz ich osób bliskich.

 

§42

 

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w zakresie praw i obowiązków majątkowych Gorlickiego WOPR, wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa i jednego z pozostałych członków Prezydium Zarządu.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis: Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa.


Rozdział VII

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Gorlickiego WOPR

 

§43

 

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Gorlickiego WOPR przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów osób uprawnianych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Gorlickiego WOPR.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

Rozdział VIII

 

Przepisy Końcowe

 

§44

 

 1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków Gorlickiego WOPR.
52416